Home :: ผู้แต่ง - จุลลดา ภักดีภูมินทร์, ศรีฟ้า ลดาวัลย์, สีฟ้า

ผู้แต่ง - จุลลดา ภักดีภูมินทร์, ศรีฟ้า ลดาวัลย์, สีฟ้า

หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ (26 มกราคม พ.ศ. 2473 - 16 เมษายน พ.ศ. 2556) นักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น และสารคดีเกี่ยวชีวิตเจ้านายในวัง เจ้าของนามปากกา "ศรีฟ้า ลดาวัลย์" "สีฟ้า" และ "จุลลดา ภักดีภูมินทร์" ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2539

Products

เกาะแก้วกรุงอินทร์ / ศรีฟ้า ลดาวัลย์
ß 428.00
ประหยัด 10%
Qty